Term and Conditions of Transport

ข้อกำหนด

     บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัท) จะทำหน้าที่ดูแล จัดการระบบคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และขนส่งสินค้าของลูกค้าด้วยความระมัดระวังสูงสุด

     ลูกค้าผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าปลายทาง (ลูกค้า) ตกลงอนุญาตให้ทางบริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด ตรวจสอบสินค้าของลูกค้าทุกชิ้นก่อนส่งออก/นำเข้า และ ส่งออก/นำเข้าสินค้าของลูกค้ากับสายเรือ, สายการบิน, หรือบริษัทขนส่งที่ทางเราเป็นผู้กำหนดให้ เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตกลง ซึ่งทางลูกค้าตกลงว่าจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการรับสินค้าปลายทาง หากลูกค้ามีการละเลยหรือเพิกเฉยต่อการดำเนินการในการรับสินค้าปลายทาง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การบรรจุสินค้าและคลังสินค้า

     หากลูกค้าตกลงส่งสินค้ากับเรา เรามีบริการโกดังให้ลูกค้าเก็บสินค้าฟรีเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจะรับประกันการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่อยู่ในความดูแลของเรา

     สำหรับสินค้าที่เก็บเกินระยะเวลา 1 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการ 300 บาทต่อเดือนต่อลูกบาศก์เมตร ขั้นต่ำ 100 บาทต่อชิปเม้นท์ต่อเดือน และการรับประกันของบริษัทฯ จะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องทันทีหลังจากลูกค้าตกลงชำระค่าบริการโกดัง ค่าบริการโกดังอาจจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ทางบริษัทฯ รับประกันหรือไม่รับประกันการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าของลูกค้า

     กรณีสินค้าของลูกค้าอยู่ในโกดังของทางบริษัทเกิน 1 เดือน และบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อเรียกเก็บค่าโกดังหรือค่าบริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เกิน 60 วัน จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ขอรับสินค้า และให้กรรมสิทธิ์ของสินค้าตกเป็นของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถทำลาย หรือขายทิ้งเพื่อนำเงินมาชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นได้

     กรณีลูกค้าใช้บริการบรรจุสินค้า หรือใช้บริการขนส่งสินค้าที่รวมบริการบรรจุสินค้ากับทางบริษัท ทางบริษัท ของสงวนสิทธิ์ระยะเวลาบรรจุสินค้าลงกล่อง ลงลังไม้ อย่างน้อย 4 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าชิ้นสุดท้ายสำหรับการส่งออกในครั้งนั้น สินค้าของลูกค้าที่ส่งกับเราจะได้รับการบรรจุอย่างดี ได้รับการตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโกดัง

 

การแก้ไขรายละเอียดผู้รับปลายทาง

     กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ ของผู้ส่งต้นทางและผู้รับปลายทางอย่างละเอียด หากสถานที่ของลูกค้าเป็นอาคาร, ตึก หรือห้องเช่า เลขที่ห้องและชั้น ต้องระบุอย่างชัดเจน

     หากที่อยู่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้และทำให้สินค้าถูกส่งกลับ, ลูกค้ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการส่งสินค้ากลับมายังต้นทาง

     หากลูกค้าตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งกลับโดยทันที หากสินค้าของลูกค้ายังอยู่ที่โกดังของเรา บริษัทฯ ยินดีแก้ไขข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังของเราแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ขั้นต่ำที่ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

 

การทำลายสินค้า หรือส่งกลับต้นทาง โดยคำสั่งของศุลกากร

     กรณีสินค้าติดศุลกากร และไม่สามารถนำเข้าประเทศปลายทางได้ เป็นเหตุให้ต้องทำลายสินค้าดังกล่าวหรือส่งคืนกลับต้นทาง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

LOSS OR DAMAGE

     กรณีลูกค้าใช้บริการบรรจุสินค้า หรือใช้บริการขนส่งสินค้าที่รวมบริการบรรจุสินค้ากับทางบริษัท สินค้าของลูกค้าที่ส่งกับเรา จะได้รับการบรรจุลงกล่อง ลงลังไม้ อย่างดี ได้รับการตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโกดัง ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายเรือหรือสายการบินจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทาง สิทธิ์ในการเรียกร้องต่อการสูญหายหรือความเสียหายระหว่างการขนส่งจะต้องทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขของสายเรือ, สายการบิน หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ดังนี้

CONCEALED LOSS OR DAMAGE

     การสูญหายหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นหมายถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่ไม่อาจทราบได้จนกระทั่งเปิดบรรจุภัณฑ์ออก สินค้าภายในอาจเสียหายจากการขนส่งที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ภายนอกไม่เกิดความเสียหาย หากลูกค้าเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วพบว่าสินค้าภายในเสียหายหรือสูญหาย จะต้องยื่นเรื่องเคลม ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า

VISIBLE LOSS OR DAMAGE

     การสูญหายหรือความเสียหายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกบรรจุภัณฑ์ จะต้องระบุอย่างชัดเจนในใบรับสินค้า และให้ทางตัวแทนผู้ส่งสินค้าเซ็นรับรอง หากไม่มีการระบุในเอกสารรับสินค้าว่าสินค้าที่ได้รับนั้นเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหาย ทางเราของสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าสูญหายหรือเสียหาย

     สินค้าที่ส่งกับเราและเราเป็นผู้ทำการบรรจุสินค้าและตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากโกดัง และได้รับการตรวจสอบจากสายเรือหรือสายการบินว่าการสูญหายเกิดก่อนสินค้าออกจากโกดังเรา หรือความเสียหายเกิดจากการบรรจุสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายจะชำระโดยเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารตามมูลค่าความเสียหายจริง แต่ไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ทางลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท และไม่เกินมูลค่าค่าบริการทั้งหมดที่ทางลูกค้าชำระให้กับบริษัทฯ สำหรับการส่งสินค้าในครั้งนั้น

     กรณีลูกค้าส่งสินค้ากับทางบริษัทโดยมีการเรียกเก็บค่าบริการเมื่อสินค้าถึงปลายทาง หากบริษัทตรวจพบว่าสินค้าเสียหายหรือสูญหายก่อนส่งมอบสินค้า และก่อนลูกค้าชำระค่าบริการให้กับบริษัท บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายจะชำระโดยเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารตามมูลค่าความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 100 USD สำหรับการส่งสินค้าในครั้งนั้น

 

การเคลมกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย

     เมื่อลูกค้าพบสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเคลม ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน รูปถ่าย คลิปวิดีโอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งกลับผลการเคลมภายใน 21 วันทำการ

สงวนสิทธิ์การเคลม

     กรณีบริษัทไม่ได้ทำการบรรจุสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการบรรจุสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานโดยลูกค้าเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายเนื่องจากตัวสินค้าเอง เช่นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย หรือเน่าเสียง่าย เป็นต้น

     กรณีลูกค้าตรวจพบสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ต้องยื่นเรื่องเคลมภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า หากไม่ได้ทาการยื่นเรื่องเคลมภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการขนส่งล่าช้าทุกกรณี ยกเว้นลูกค้าใช้บริการที่มีการรับประกันเรื่องระยะเวลาการจัดส่ง

 

การทำประกันสินค้า 

     กรณีสินค้าของลูกค้ามีมูลค่าสูง ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ โดยค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ 2% ของวงเงินประกัน กรณีขนส่งสินค้าแบบไม่รวมเคลียร์ภาษี หรือ 5% ของวงเงินประกัน กรณีขนส่งสินค้าแบบรวมเคลียร์ภาษี หากสินค้าที่ทำประกันสูญหายหรือเสียหาย ทางบริษัทจะชดเชยให้ตามมูลค่าที่เสียหายหรือสูญหายจริงเต็มวงเงินประกัน

กรณีสินค้าล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย จากเหตุสุดวิสัย

     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดต่อความล่าช้า ความเสียหาย หรือสูญหาย ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม เรือล่ม เครื่องบินตก สงคราม การประท้วง โรคระบาด รวมถึงการกระทำหรือละเว้นการกระทำของหน่วยงานจัดเก็บภาษี หรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

กรณีตรวจพบสินค้าที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย

     กรณีบริษัทตรวจพบว่า ลูกค้ามีการจัดส่งสินค้าที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย ทำให้ทางบริษัทมีปัญหาในการดำเนินการทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าปรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กรณีต้องการให้เราส่งคืนสินค้ากลับต้นทาง

     กรณีลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้ากลับที่อยู่ต้นทางของผู้ขาย ให้ลูกค้าติดต่อขอ Return Label จากผู้ขาย (ถ้ามี) ทางบริษัทขอคิดค่าบริการ 200 บาท/กล่อง และค่าขนส่งกลับไปยังผู้ขายตามจริง

เรื่องของการส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถปรึกษา CPLINTER ได้ในทุกเรื่องการขนส่ง ติดต่อสอบถามซีพีแอลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

 

INSTRUCTION

     CPL INTER-LOGISTICS CO., LTD. (CPL) SHALL BE HANDLING, WAREHOUSING, PACKING, TRANSPORTING, AND/OR SHIPPING YOUR CARGO WITH OUR BEST CARE.

     YOU AS A CONSIGNEE AND CONSIGNOR ALLOW CPL INTER-LOGISTICS CO., LTD. TO INSPECT ALL COMMODITIES AND SHIP YOUR CARGO WITH ANY CARRIER SELECTED BY US TO DESTINATION AND WILL NOT ABANDON OR REFUSE TO RECEIVE THE CARGO WHEN THEY ARRIVE AT THE DESTINATION; IF SO, YOU WILL BE FULLY RESPONSIBLE FOR ALL CHARGES OCCURING AT DESTINATION.

PACKING AND WAREHOUSING

     ONCE YOU AGREED TO SHIP WITH US, WE WOULD PROVIDE ONE MONTH FREE OF CHARGE FOR THE PRODUCT WAREHOUSING AND WOULD BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OCCURRING TO ANY PRODUCT UNDER OUR CUSTODY DURING THIS PERIOD.

     FOR ANY PRODUCT LEFT OVER ONE MONTH PERIOD SHALL BE CHARGED FOR A RATE OF 300 BAHT PER MONTH PER CUBIC METER MININUM 100 THB PER SHIPMENT PER MONTH AND THE GUARANTEES FOR LOSS AND DAMAGE SHALL BE VALIDATED AUTOMATICALLY ONCE YOU AGREE TO PAY FOR THE WAREHOUSING CHARGE. THE WAREHOUSING CHARGE SHALL BE WAIVED IN THE CASE PROVIDED WITH OR WITHOUT THE GURANTEES PROVIDED.

     INCASE IF ANY PRODUCT LEFT OVER ONE MONTH PERIOD AND YOU REFUSE TO PAY FOR WAREHOUSING CHARGE OR ANY OTHER SERVICE CHARGE OCCURRED FOR OVER 60 DAYS, YOU AGREE NOT TO RECEIVE THE CARGO AND THE OWNERSHIP OF THE PRODUCT SHALL BE TRANSFERRED TO US. CPL HAS THE RIGHT TO DESTROY OR SELL IN ORDER TO GET RETURN BACK MONEY TO PAY FOR OUTSTANDING SERVICE CHARGE.

     IF YOU USE OUR PACKING SERIVCE OR USE ANY FREIGHT SERVICE INCLUDING PACKING SERVICE, WITH THE MINIMUM OF 4 DAYS PACKING AND INSPECTING PERIOD FROM THE LAST COMMODITY CORRECTION DATE, YOUR COMMODITIES SHIPPED WITH US SHALL BE CAREFULLY PACKED AND THOROUGHLY INSPECTED BEFORE LEAVING OUR WAREHOUSE.

NAME AND ADDRESS CORRECTIONS:

     PLEASE MAKE SURE THAT YOUR ADDRESS IS COMPLETE AND SPELLED CORRECTLY. IF YOU HAVE AN APARTMENT OR SUITE NUMBER, IT MUST BE INCLUDED.

     IF AN ADDRESS IS INCORRECT AND MERCHANDISE RETURNED BECAUSE OF THIS, YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL SHIPPING COSTS ASSOCIATED WITH THE ORDER.

     IF AFTER REVIEWING A CONFIRMATION YOU FIND THAT SOMETHING IS NOT CORRECT, YOU MUST NOTIFY US IMMEDIATELY. IF THE SHIPMENT STILL IN OUR WAREHOUSE, THE CHANGE CAN BE DONE WITHOUT ANY CHARGE. IF THE ITEM HAS LEFT THE WAREHOUSE, YOU WILL BE CHARGED A MINIMUM OF $20.00 FOR THE CONSIGNEE NAME AND ADDRESS CORRECTION.

 

DESTROY OR RETURN SHIPMENT BY CUSTOMS ORDER

     INCASE THE SHIPMENT IS NOT PASSED THE CUSTOMS CLEARANCE EITHER IN ORIGINAL COUNTRY OR DESTINATION COUNTRY AND SHIPMENT NEED TO BE DESTROYED OR RETURNED BACK TO THE ORIGINAL ADDRESS, YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL CHARGE OCCURRED.

LOSS OR DAMAGE:

     IF YOU USE OUR PACKING SERIVCE OR USE ANY FREIGHT SERVICE INCLUDING PACKING SERVICE, YOUR COMMODITIES SHIPPED WITH US WAS CAREFULLY PACKED AND THOROUGHLY INSPECTED BEFORE LEAVING OUR WAREHOUSE. RESPONSIBILITY FOR ITS SAFE DELIVERY WAS ASSUMED BY THE CARRIER UPON ACCEPTANCE OF THE SHIPMENT. CLAIMS FOR LOSS OR DAMAGE SUSTAINED IN TRANSIT MUST, THEREFORE, BE MADE UPON THE CARRIER AS FOLLOWS:

CONCEALED LOSS OR DAMAGE:

     CONCEALED LOSS OR DAMAGE MEANS LOSS OR DAMAGE WHICH DOES NOT BECOME APPARENT UNTIL THE COMMODITIES HAVE BEEN UNPACKED. THE CONTENTS MAY BE DAMAGED IN TRANSIT DUE TO ROUGH HANDLING EVEN THOUGH THE CARTON MAY NOT SHOW EXTREME DAMAGE. WHEN THE DAMAGE IS DISCOVERED UPON UNPACKING, FILE A CLAIM WITHIN 3 (THREE) DAYS FROM DELIVERY DATE.

VISIBLE LOSS OR DAMAGE:

     ANY EXTERNAL EVIDENCE OF LOSS OR DAMAGE MUST BE NOTED ON THE FREIGHT BILL OR EXPRESS RECEIPT, AND SIGNED BY THE CARRIER’S AGENT. FAILURE TO ADEQUATELY DESCRIBE SUCH EXTERNAL EVIDENCE OF LOSS OR DAMAGE MAY RESULT IN THE CARRIER REFUSING TO HONOR A DAMAGE CLAIM. THE FORM REQUIRED TO FILE SUCH A CLAIM WILL BE SUPPLIED BY THE CARRIER.

     THE LOSS OR DAMAGE OF ANY SHIPMENT PACKED AND INSPECTED BY US BEFORE LEAVING OUR WAREHOUSE AND PROVED BY THE CARRIER THAT THE LOSS OCCURS BEFORE LEAVING OUR WAREHOUSE OR THE DAMAGE IS DUE TO THE ROUGH PACKAGING SHALL BE RESPONSIBLE BY US. THE CLAIM SHALL BE MADE TO YOU EITHER BY CASH OR BANK TRANSFER ACCORDING TO THE REAL VALUE OF THE LOSS OR DAMAGE MERCHANDISED BUT SHALL NOT BE OVER THE SUM OF ALL CHARGES PAID TO US.

 

CLAIM FOR LOSS OR DAMAGE

     WHEN YOU UNPACKED AND FOUND THE LOSS OR DAMAGE, YOU WILL NEED TO NOTIFY US AND REQUEST FOR CLAIM FORM. YOU WILL NEED TO FILL THE FORM AND SEND THEM BACK WITH THE PROOF OF LOSS OR DAMAGE IN FORM OUR PICTURE OF VIDEO CLIP WITHIN THE TIME FRAME. CPL SHALL DO INVESTIGATION AND INFORM THE CLAIM RESULT WITHIN 21 (TWENTY-ONE) BUSINESS DAYS.

RESERVE THE RIGHT TO CLAIM

     IF THE PACKING SERVICE DOES NOT PERFORMED BY CPL, WE RESERVE THE RIGHT NOT TO CLAIM FOR ANY DAMAGE OCCURRED DUE TO THE ROUGH PACKAGING.

     WE RESERVE THE RIGHT NOT TO CLAIM FOR ANY DAMAGE DUE TO PRODUCT ITSELF SUCH AS BREAKABLE, PULISHABLE ETC.

     YOU WILL HAVE TO FILE A CLIAM WITHIN 3 DAYS AFTER RECEIVING THE CARGO, IF NOT, WE RESERVE THE RIGHT NOT TO CLAIM FOR SUCH LOSS OR DAMAGE OCCURRED.

     WE RESERVE THE RIGHT NOT TO CLAIM FOR ANY DELAY FOR ANY SHIPMENT EXCEPT FROM THE SIHPMENT WITH DELIVERY TIME GUARANTEE.

 

INSURANCE

     SHIPMENT WITH HIGH VALUE, WE RECOMMEND YOU TO BUY INSURANCE TO COVER THE LOSS OR DAMAGE. THE INSURANCE PREMIUM IS 2% OF INSURANCE COVERAGE FOR SERVICE EXCLUDING IMPORT DUTY AND TAX OR 5% OF INSURANCE COVERAGE FOR SERVICE INCLUDING IMPORT DUTY AND TAX. SHIPMENT WITH INSURANCE, CONPENSATION SHALL BE MADE PER ACTUAL LOSS OR DAMAGE IN FULL AMOUNT COVERAGE.

DELAY, LOSS OR DAMAGE DUE TO FORCE MAJEURE

     WE RESERVE THE RIGHT NOT TO BE RESPONSIBLE FOR ANY DELAY, LOSS OR DAMAGE DUE TO FORCE MAJEURE SUCH AS EARTHQUAKE, FLOODED, BOAT CAPSIZE, PLANE CRASH, WAR, PORTEST, EPIDEMIC INCLUDING ACTION OR OMISSION OF TAX AUTHORITIES OR RELEVANT GOVERNMENT UNIT WHICH ARE BEYOND OUR CONTROL.

PROHIBITED OR ILLEGAL PRODUCTS FOUND

IF ANY PROHIBITED OR ILLEGAL PRODUCTS FOUND IN YOUR SHIPMENT CAUSING PROBLEM TO OUR OTHER SHIPMENTS, YOU HAVE TO BE RESPONSIBLE FOR ALL PANALTY AND FINE.

RETURN SHIPMENT BY CUSTOMER ORDER

IF YOU REQUEST US TO RETURN ANY ITEM, ORDER OR SHIPMENT BACK TO SENDER/SELLER, YOU WILL NEED TO REQUEST RETURN LABEL FROM SELLER (IF ANY). WE SHALL HAVE SERVICE CHARGE FOR 200 THB PER CARTON EXCLUDING DELIVERY CHARGE AS PER ACTUAL COST.

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter