Form A/ Form D/ From E คืออะไร

รู้หรือไม่ว่า Form A/ Form D/From E ต่างๆเหล่านี้เป็นเอกสารที่ใช้ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และรู้มั้ยว่าแท้จริงแล้วเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคืออะไร

Continue reading