ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

Value Chain

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแนวคิดบริหารระบบองค์กรที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมหลักในข้างต้นจะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading