ทำไมจึงต้องมีโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

โลจิสติกส์ย้อนกลับเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับกระบวนการสำคัญอย่าง การคืนสินค้า และอีกหลายอย่าง จึงอาจกล่าวได้ว่า โลจิสติกส์ย้อนกลับเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบโลจิสติกส์

Continue reading