การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี Just In Time (JIT)

Just In Time

Just In Time ระบบการผลิตสินค้าแบบทันเวลาพอดี หรือการผลิตสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการเท่านั้น และผลิตในปริมาณและเวลาที่มีความต้องการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานในการผลิตและการบริการ มีค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เวลาลดลง และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการออก จากการรวบรวมข้อมูลและคาดการณ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

Continue reading