ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

Value Chain
     การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ต้องเกิดจากรากฐานในการผลิตที่ดี ซึ่งเกิดมาจากการสร้างคุณค่าให้แก่กิจกรรมต่างๆขององค์กร ที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันเสมือนห่วงโซ่ โดยต้องคำนึงถึงทรัพยากรต่างๆขององค์กรอีกด้วย นี่คือหลักการของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้คืออะไร และมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร วันนี้ซีพีแอลจะมาแชร์สาระน่ารู้เหล่านี้กัน  

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร

     ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) หรือการอธิบายถึงคุณค่าของกิจกรรมต่างๆขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) กล่าวง่ายๆคือ กิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการขององค์กร      กิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่การจัดซื้อหรือรับวัตถุดิบ จนผ่านเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพ กลายเป็นสินค้าต่างๆ โดยทุกขั้นตอนจะมีการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน บุคลากร วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ และมีการบริหารจัดการ ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรจะถูกเชื่อมต่อกับห่วงโซ่คุณค่าของผู้ส่งมอบ และห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าต่อกันไปเรื่อยๆนั่นเอง  

กิจกรรมภายในองค์กรตามแนวคิด ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

     แนวคิดนี้สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัท

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

     กิจกรรมหลัก จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าตลอดกระบวนการ ซึ่งมีทั้งหมด 5 กิจกรรม

Inbound Logistics

• เป็นกิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต โดยที่มีการนำวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างสำหรับการผลิตเข้ามา ประกอบไปด้วย การนำเข้า การจัดเก็บ และการวางแผนการผลิต

Operations

• เป็นกิจกรรมในการผลิตสินค้า เปลี่ยนจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆกลายเป็นสินค้า ประกอบไปด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึง การบรรจุหีบห่อ การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

Outbound Logistics

• เป็นกิจกรรมในการจัดเก็บและจัดส่งหรือกระจายสินค้า สู่ผู้ซื้อและผู้แทนจำหน่าย

Marketing and Sales

เป็นกิจกรรมในเชิงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองสิ่งต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ หรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทนั่นเอง

After- Sale Services

• เป็นกิจกรรมหลังการขายสินค้า โดยองค์กรจะต้องมีบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้มากยิ่งขึ้น เช่น การรับประกันสินค้า บริการตรวจสอบและซ่อมแซม การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

     กิจกรรมสนับสนุน หรือกิจกรรมที่จะช่วยให้กิจกรรมหลักต่างๆดำเนินงานอย่างราบรื่น ซึ่งมีทั้งหมด 4 กิจกรรม

Firm infrastructure

• กิจกรรมหลักที่บริษัทจำเป็นต้องมี เช่น การบริหารการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น

Human Resources Management

• กิจกรรมในการจัดหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร และกิจกรรมบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมด เช่น นโยบายการจ้างงาน และการบริหารค่าตอบแทน

Technology Development

กิจกรรมด้านการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการของกิจกรรมหลักทั้งหมด เช่น ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

Procurement

• กิจกรรมในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต      ซึ่งกิจกรรมหลักจะทำงานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าได้นั้นจะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม ในการสนับสนุนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องทำหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย        ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแนวคิดบริหารระบบองค์กรที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมหลักในข้างต้นจะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขนส่งหนึ่งในกิจกรรมขององค์กรจะเป็นไปได้ด้วยดี หากมีผู้ช่วยในการดูแล ขนส่งสินค้า รวมถึงการแพ็คสินค้า และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ซึ่ง CPLINTER เรามีบริการช่วยดูแลเรื่องการส่งออก-นำเข้าสินค้า พร้อมให้คำปรึกษาต่างๆอีกด้วย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com และฝากติดตามสาระน่ารู้จากรายการของเรา CPL What is ด้วยนะคะ

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter