ทำความรู้จักใบขนสินค้า เอกสารสำคัญในการส่งออก-นำเข้ากันเถอะ

     สำหรับการส่งของไปต่างประเทศ หรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มักมีเรื่องของเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งใบขนสินค้าจัดเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอีกประเภท ที่ผู้ส่งออก-นำเข้าจะต้องทำการจัดเตรียมให้เรียบร้อย และยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการส่งออก-นำเข้าสินค้าออกราชอาณาจักรแต่ละประเทศ  ในวันนี้ซีพีแอลได้รวบรวมสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับใบขนสินค้ามาฝากทุกคนกัน

 

ใบขนสินค้า คืออะไร

     ใบขนสินค้า คือ เอกสารแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ตัวอย่างเช่น ประเภทของสินค้า ปริมาณสินค้า นํ้าหนักรวม น้ำหนักสุทธิ ราคาสินค้า และเอกสารอื่นๆตามที่ศุลกากรต้องการ เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ส่งสินค้าต่างๆออกนอกประเทศ (ขาออก) และผู้นําเข้าจะต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อนําสินค้าต่างๆเข้าสู่ประเทศ (ขาเข้า)

     ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการส่งออก-นำเข้า เพื่อให้เกิดความความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความผิดพลาดของผู้ใช้งาน และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษมากขึ้น เช่น การจัดส่งข้อมูลที่ใช้จัดทำใบขนสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) แทนการจัดทำแบบเอกสาร การชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจโดยใช้ระบบ X-Ray แทนเจ้าหน้าที่สำหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ การตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในการคัดเลือกสั่งการให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจเฉพาะสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น

 

เลขใบขนสินค้า บอกอะไรเราบ้าง

     ใบขนสินค้าจะต้องมีเลขใบขนสินค้ากำกับในเอกสาร ซึ่งมีทั้งหมด 14 หลัก และแต่ละหลักจะบ่งบอกถึงหน้าที่ ประเภทของใบขนสินค้า และวันเดือนปีที่แตกต่างกันออกไปที่แตกต่างกัน

 

ประเภทของใบขนส่งสินค้า

ใบขนสินค้าขาออก

     ใบขนสินค้าขาออกเป็นเอกสาที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทุกช่องทาง ได้แก่ ขนส่งทางเครื่องบิน ขนส่งทางรถ ขนส่งทางเรือ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท

แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก  ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าทั่วไป ของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ สินค้าส่งเสริมการลงทุน (BOI) สินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน สินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สินค้าที่ต้องการใบสุทธินำกลับ และการส่งสินค้ากลับออกไป (RE-Export)
แบบ กศก.103 คำร้องขอผ่อนผันรับของหรือส่งของออกไปก่อน   ใช้สำหรับการขอส่งสินค้าออกไปอนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกำหนด 
แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว   ใช้สำหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่กำหนดในอนุสัญญา
ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว  ใช้สำหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว

 

ใบขนสินค้าขาเข้า

     ใบขนสินค้าขาเข้าเป็นเอกสารแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องทำการยื่นต่อกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ โดยขนส่งผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ขนส่งทางเครื่องบิน ขนส่งทางรถ ขนส่งทางเรือ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 9 ประเภท

แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้กำหนดให้ใช้ใบขนสินค้าประเภทอื่น
แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรกำหนดสำหรับของที่นำเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนำเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต
แบบ กศก. 103 คำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน   ใช้สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกำหนด
แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย- มาเลเซีย ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใช้สำหรับพิธีการสินค้าถ่ายลำ
แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้สำหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน
ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว  ใช้สำหรับการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว    ใช้สำหรับการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว

 

 

     โดยสรุปแล้วใบขนสินค้าเป็นเอกสารที่สำคัญในการส่งออกและนำเข้า ซึ่งผู้ที่ต้องการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ควรทำความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญ หากไม่อยากเสียเวลาหากสินค้าถูกตีกลับ หรือเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสำหรับบริการจัดทำเอกสาร และเดินพิธีการทั้งขาเข้า และขาออกนั้น สามารถเข้ามาปรึกษา หรือให้ CPLINTER บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรช่วยได้ เพราะเรามีบริการทั้งการส่งของไปต่างประเทศทางเครื่องบิน บริการส่งของไปต่างประเทศทางรถ บริการส่งของไปต่างประเทศทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com 


รายการ WHAT IS

EP.41 : ใบขนสินค้า

        เอกสารสำคัญไม่ว่าจะสำหรับการส่งออก-นำเข้าสินค้า คงจะขาด “ใบขนสินค้า” ไม่ได้ เพราะเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้า สำหรับยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งออก-นำเข้าสินค้าอีกด้วย ซึ่งใบขนสินค้าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีกี่ประเภท สามารถติดต่อสาระน่ารู้ได้ในคลิปนี้เลย

สนใจส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ

เพื่อให้การส่ง ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วยตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter