CPL WHAT IS: EP. 34 Cross Border สำคัญอย่างไร

การประกอบธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องอาศัยกระบวนการในการบริหารงานที่ดี การประสานงานที่ดี ความรวดเร็ว และการค้าผ่านแดนหรือ Cross Border ซึ่งจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนฟังคำตอบได้ในคลิปเลย

สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่งของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วย ตรวจสอบก่อน

Please fill out the information for the staff to contact you back.

Contact us
LINE ID : @cplinter