เงื่อนไขการให้บริการ บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

     บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด จะทำหน้าที่ดูแล จัดการระบบคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และส่งออกสินค้าของท่านด้วยความระมัดระวังสูงสุด

ท่านผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าปลายทาง ตกลงอนุญาตให้ทางบริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด ตรวจสอบสินค้าของท่านทุกชิ้นก่อนส่งออก/นำเข้า และ ส่งออก/นำเข้าสินค้าของท่านกับสายเรือ, สายการบิน, หรือบริษัทขนส่งที่ทางเราเป็นผู้กำหนดให้ เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตกลง ซึ่งทางท่านตกลงว่าจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการรับสินค้าปลายทาง หากท่านมีการละเลยหรือเพิกเฉยต่อการดำเนินการในการรับสินค้าปลายทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การรับประกัน

     หากท่านตกลงส่งสินค้ากับเรา เรามีบริการโกดังให้ท่านเก็บสินค้าฟรีเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจะรับประกันการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่อยู่ในความดูแลของเรา

     สำหรับสินค้าที่เก็บเกินระยะเวลา 1 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการ 300 บาทต่อเดือนต่อลูกบาศก์เมตร และการรับประกันของบริษัทฯ จะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องทันทีหลังจากท่านตกลงชำระค่าบริการโกดัง ค่าบริการโกดังอาจจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ทางบริษัทฯ รับประกันหรือไม่รับประกันการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าของท่าน

     ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ระยะเวลาบรรจุสินค้าลงกล่อง ลงลังไม้ 4 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าชิ้นสุดท้ายสำหรับการส่งออกในครั้งนั้น สินค้าของท่านที่ส่งกับเราจะได้รับการบรรจุอย่างดี ได้รับการตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโกดัง

การแก้ไขรายละเอียดผู้รับปลายทาง

     กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ ของผู้ส่งต้นทางและผู้รับปลายทางอย่างละเอียด หากสถานที่ของท่านเป็นอาคาร, ตึก หรือห้องเช่า เลขที่ห้องและชั้น ต้องระบุอย่างชัดเจน

     หากที่อยู่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้และทำให้สินค้าถูกส่งกลับ, ท่านยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการส่งสินค้ากลับมายังต้นทาง

     หากท่านตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งกลับโดยทันที หากสินค้าของท่านยังอยู่ที่โกดังของเรา บริษัทฯ ยินดีแก้ไขข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังของเราแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ขั้นต่ำที่ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

การสูญหายหรือความเสียหาย

     สินค้าของท่านที่ส่งกับเรา จะได้รับการบรรจุลงกล่อง ลงลังไม้ อย่างดี ได้รับการตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโกดัง ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายเรือหรือสายการบินจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทาง สิทธิ์ในการเรียกร้องต่อการสูญหายหรือความเสียหายระหว่างการขนส่งจะต้องทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขของสายเรือหรือสายการบินดังนี้

การสูญหายหรือความเสียหายที่มองไม่เห็น

     การสูญหายหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นหมายถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่ไม่อาจทราบได้จนกระทั่งเปิดบรรจุภัณฑ์ออก สินค้าภายในอาจเสียหายจากการขนส่งที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ภายนอกไม่เกิดความเสียหาย หากท่านเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วพบว่าสินค้าภายในเสียหายหรือสูญหาย จะต้องยื่นเรื่องเคลม ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

การสูญหายหรือความเสียหายที่มองเห็น

     การสูญหายหรือความเสียหายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกบรรจุภัณฑ์ จะต้องระบุอย่างชัดเจนในใบรับสินค้า และให้ทางตัวแทนผู้ส่งสินค้าเซ็นรับรอง หากไม่มีการระบุในเอกสารรับสินค้าว่าสินค้าที่ได้รับนั้นเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหาย ทางเราของสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าสูญหายหรือเสียหาย เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเคลมจะส่งให้ทางท่านเพื่อกรอกข้อมูล

     สินค้าที่ส่งกับเราและเราเป็นผู้ทำการบรรจุสินค้าและตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากโกดัง และได้รับการตรวจสอบจากสายเรือหรือสายการบินว่าการสูญหายเกิดก่อนสินค้าออกจากโกดังเรา หรือความเสียหายเกิดจากการบรรจุสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายจะชำระโดยเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารตามมูลค่าความเสียหายจริง แต่ไม่เกินมูลค่าค่าบริการทั้งหมดที่ทางท่านชำระให้กับบริษัทฯ สำหรับส่งสินค้าในครั้งนั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบรวมเคลียร์ภาษีปลายทาง

 

     บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบรวมเคลียร์ภาษีปลายทาง และดูแลสินค้าของท่านอย่างสุดความสามารถในระหว่างที่สินค้าอยู่ในความดูแลของเรา โดยทางบริษัทจะตรวจสอบสินค้าของท่านทุกชิ้นก่อนจัดส่ง และส่งออกหรือนำเข้าสินค้าของท่านกับทางบริษัทขนส่งที่ทางเราเป็นผู้กำหนดให้เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตกลง

การรับประกันกรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหาย

กรณีลูกค้าส่งสินค้ากับทางบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบกรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหายตามมูลค่าจริงของสินค้าที่ทางลูกค้าแจ้งต่อทางบริษัทก่อนขนส่ง แต่ไม่เกิน 100 USD (สูงสุดไม่เกิน 100 USD) หรือสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ หากสินค้าของลูกค้ามีมูลค่าสูง ค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ 5% ของวงเงินประกัน และจะชดเชยมูลค่าเต็มวงเงินประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายเนื่องจากตัวสินค้าเอง กรณีลูกค้าตรวจพบสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ต้องยื่นเรื่องเคลมภายใน 2 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้น

กรณีสินค้าล่าช้า เสียหาย หรือสูญหายจากเหตุสุดวิสัย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดต่อความล่าช้า ความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม เรือล่ม เครื่องบินตก สงคราม การประท้วง โรคระบาด รวมถึงละเว้นการกระทำของหน่วยงานจัดเก็บภาษี หรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นเหตุการณ์นอกเหนือความคุมของบริษัท

กรณีตรวจพบสินค้าที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย

กรณีบริษัทตรวจพบว่า ลูกค้ามีการจัดส่งสินค้าที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย ทำให้ทางบริษัทมีปัญหาในการดำเนินการทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าปรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การแก้ไขรายละเอียดผู้รับปลายทาง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งต้นทางและผู้รับปลายทางอย่างละเอียดและชัดเจน หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้สินค้าถูกส่งกลับ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมายังต้นทาง หากพบว่ามีการให้ข้อมูลผิดพลาด แต่สินค้าของท่านยังอยู่ที่โกดังของเรา บริษัทฯ ยินดีแก้ไขข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังของเราแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ขั้นต่ำที่ 5 USD