ข้อควรรู้เรื่องใบสุทธินำกลับ ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า

     ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเสียภาษีอากร แต่หากสินค้าของเราดำเนินการส่งออกหรือนำเข้าไปเพื่อทำการบางสิ่งก็อาจได้รับการยกเว้นภาษีอากรได้เพียงมีเอกสารที่เรียกว่า ใบสุทธินำกลับ

CPLINTER จึงมาให้สาระน่ารู้ในเรื่องใบสุทธินำกลับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าแล้วได้รับการยกเว้นภาษีอากร

 

ใบสุทธินำกลับคืออะไร

ใบสุทธินำกลับ คือเอกสารที่ทางศุลกากรดำเนินการออกหนังสือให้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้นจะนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา 1 ปี และจะได้รับการยกเว้นภาษีอากร ซึ่งใบสุทธินำกลับเป็นสำเนาใบขนสินค้าขาออกที่ใช้สำหรับยืนพิธีการศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้าขาออก

โดยจะแบ่งใบสุทธินำกลับเป็น 2 ประเภท ได้แก่


ใบสุทธินำกลับประเภทที่ 1

      สำหรับการส่งออกหรือส่งกลับออกไป แล้วนำกลับเข้ามาอีกโดยที่สินค้านั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปร่างใดๆ และนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี เช่น การไปจัดแสดงงาน เป็นต้น จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร


ใบสุทธินำกลับประเภทที่ 2

       สำหรับการนำเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศและได้ชำระภาษีอากรแล้ว  และได้ส่งกลับออกไปเพื่อซ่อมแซ่มในต่างประเทศ เมื่อนำกลับเข้ามาในประเทศภายใน 1 ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรเฉพาะส่วนที่เคยชำระภาษีอากรไว้แล้ว และจะต้องเสียภาษีอากรเพิ่มเติมจากการซ่อมแซมสินค้านั้นๆ

 

ขั้นตอนการยื่นใบสุทธินำกลับ

1. ใบสุทธินำกลับสำหรับประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

ขั้นตอนการส่งออก  

         ผู้ส่งออกต้องแนบเอกสารคำร้องขอใบสุทธินำกลับ และสำเนาใบขนสินค้าขาออกอีก 1 ฉบับ (ข้อความตรงกับต้นฉบับใบขนขาออกทุกประการ) ยื่นแก่หน่วยงานพิธีการของท่าที่ส่งสินค้าออก เพื่อเก็บใบสุทธินำกลับเป็นหลักฐานในการยื่นเข้าประเทศอีกครั้ง

2. ใบสุทธินำกลับสำหรับประเภทที่ 1 

ขั้นตอนการนำเข้า

        ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารการนำเข้า และใบสุทธินำกลับ เพื่อยกเว้นภาษีอากร

3. ใบสุทธินำกลับสำหรับประเภทที่ 2 

        ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้า โดย 

1) สำแดงสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทที่ 2 

2) สำแดงราคาค่าซ่อมแซมสินค้านั้นๆ

3) สำแดงพิกัดศุลกากรเดียวกับที่เคยนำเข้าในครั้งแรก พร้อมแนบเอกสารการนำเข้า และใบสุทธินำกลับ เพื่อยกเว้นภาษีอากรเฉพาะส่วนที่เคยชำระอากรไว้แล้ว และเสียภาษีอากรเพิ่มเติมจากการซ่อมแซมสินค้านั้นๆ

4. กรณีที่ส่งออกไปต่างประเทศแล้วโดยมีใบสุทธินำกลับ แต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถยื่นขอผ่อนผันระยะเวลา ดังนี้

1) กรณีที่ไม่สามารถนำสินค้ากลับเข้ามาและใบสุทธินำกลับครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลา ณ หน่วยงานที่ออกใบสุทธินำกลับเป็นผู้พิจารณา

2) กรณีนำสินค้ากลับเข้ามาแล้วแต่ใบสุทธินำกลับครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลา ณ ท่าที่นำเข้าสินค้าเข้ามา

 

     สรุปแล้ว ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไปเพื่อจัดแสดงงานหรือนิทรรศการ หรือส่งออกไปเพื่อซ่อมแซ่มสินค้าก็จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ทางศุลกรกรแจ้งเอาไว้ แต่หากไม่อยากกังวลเรื่องเอกสารและเสียเวลาจัดการ ให้ CPLINTER ช่วยดำเนินการให้ เพราะเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรทั้งทางเครื่องบิน ทางรถ และทางเรือ บริการบรรจุสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออก-นำเข้าสินค้า สอบถามซีพีแอล โทร 02-519-4426, 063-519-4426, 091-519-4426 Line @cplinter หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cplinter.com

สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เพื่อให้การส่ง ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถนำรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะส่งมาให้เราช่วยตรวจสอบก่อน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แชทคุยโดยตรงได้ที่
LINE ID : @cplinter